Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 - prawa cywilnego,

 - prawa spółek handlowych (m.in. zakładanie, łączenie i przekształcanie spółek, obsługa Zgromadzeń Wspólników, porady prawne

w sprawach organizacyjnych i statutowych spółek, postępowanie rejestracyjne spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym),

 - prawa działalności gospodarczej, w tym w zakresie postępowania dotyczącego przekształceń przedsiębiorców,

 - obsługi prawnej inwestycji,

 - prawa pracy (bieżąca obsługa Klienta w sprawach z zakresu prawa pracy - opiniowanie umów, sporządzanie regulaminów pracy,

regulaminów wynagrodzeń, aktów wewnętrznych prawa pracy, doradztwo związane z rozwiązaniem umów, reprezentacja Klienta w sporach z pracownikiem),

 - prawa zamówień publicznych  pomoc prawna przy opracowywaniu dokumentacji związanej z przystąpieniem Klienta do postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego),

 - prawa upadłościowego i naprawczego (pomoc prawna w zakresie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego oraz jego

prowadzenia, kompleksowa obsługa prawna Klientów, których kontrahenci znajdują się w upadłości),

 - prawa własności przemysłowej (ochrona prawa własności przemysłowej, pomoc przy sporządzaniu wniosków o rejestracje znaków

towarowych),

 - prawa podatkowego (porady prawne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od towarów

i usług, przygotowywanie wniosków o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego), przygotowywanie wniosków o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego),

 - obrotu nieruchomościami (kompleksowa obsługa prawna w zakresie nabywania, zbywania prawa własności lub użytkowania

wieczystego nieruchomości, wnioski o wpis do ksiąg wieczystych),

 - dochodzenia należności przed sądami i w postępowaniu egzekucyjnym,

 - prawa rodzinnego (rozwody i alimenty, podział majątku),

 - prawa spadowego (stwierdzenie praw do spadku, dział spadku),

 - przewozów międzynarodowych według Konwencji CMR

   Pomoc prawna świadczona przez prawników Kancelarii obejmuje:

 - udzielanie pisemnych porad prawnych,

 - ustne konsultacje prawne,

 - sporządzanie pisemnych opinii prawnych,

 - negocjowanie umów,

 - opracowywanie projektów aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, listów intencyjnych, ugód, zarządzeń, regulaminów,

 - reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami, sądami polubownymi, urzędami i innymi organami,

 - zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym (egzekwowanie należnych Klientowi świadczeń).